Intro

De Bijbel is een boek vol verhalen. Je vindt er gelijkenissen, mythen, geschiedenissen en nog veel meer. Een aantal ervan en ook niet-verhalende passages bespreken we op deze site. Welke dat zijn vind je in de tabel hieronder.


De eerste kolom vermeldt de naam van bijbelboek (+ afkorting) en soms ook andere dingen. Als dat paars is, gaat het om een linkje. Klik daarop en je komt bij de betreffende blog.
De tweede kolom vermeldt besproken passages. Klik op de link en je vindt achtergrondinformatie bij de tekst + een uitleg (exegese) + gespreksvragen.
De derde kolom brengt je bij een overweging of meditatie van het betreffende gedeelte.

 
Bijbelboek Passage Meditatief
Oude Testament (OT)  TeNaCh    
Geschiedenis Israël    
Genesis (Gen) Gen 3: 15  
Exodus (Ex) Ex 2: 23 - 3: 6
Ex 3: 7 - 15
 
Leviticus (Lev)    
Numeri (Num)    
Deuteronomium (Deut)    
Jozua (Joz)    
Richteren (Ri)    
Ruth (Ruth)    
1 en 2 Samuël (1 Sam, 2 Sam)    
1 en 2 Koningen (1 Kon, 2 Kon)    
1 en 2 Kronieken (1 Kron, 2 Kron) 1 Kron 4: 9 - 10  
Ezra (Ezra)    
Nehemia (Neh)    
Ester (Est)    
Job (Job)    
Psalmen (Ps) Ps 91  
Spreuken (Spr)    
Prediker (Pred)    
Hooglied (Hgld)    
Jesaja (Jes)    
Jeremia (Jer)    
Klaagliederen (Klgld)    
Ezechiël (Ez)    
Daniël (Dan)    
Hosea (Hos)    
Joël (Joël)    
Amos (Amos)    
Obadja (Ob)    
Jona (Jona)    
Micha (Mi)    
Nahum (Nah)    
Habakuk (Hab)    
Sefanja (Sef)    
Haggaï (Hag)    
Zacharia (Zach)    
Maleachi (Mal)    
     
Nieuwe Testament (NT)    
Mattheüs (Mat)    
Marcus (Mc)    
Lucas (Luc) Luc 13: 1 - 9   Luc 17: 1 - 10    Luc 24: 44 - 53  
Jezus    
Synoptisch vraagstuk, Q    
Johannes (Joh) Joh 14: 1 - 3  
Kerkgeschiedenis eerste eeuw    
Handelingen (Hnd) Hnd 1: 1 - 11  Hnd 9: 1 - 9  Hnd 9: 10 - 19a  Hnd 9: 19b - 31  Hnd 9, 22 en 26 vergeleken Hnd 9: 1 - 19a
Paulus' biografie, brieven enz Saulus - Paulus bekering  
Romeinen (Rom)    
1 en 2 Korinthe (1 Kor; 2 Kor)    
Galaten (Gal)    
Efeziërs (Ef)    
Filippenzen (Filp)    
Kolossenzen (Kol)    
1 en 2 Tessalonicenzen (1 Tes, 2 Tes)    
1, 2 Timoteüs (1 Tim, 2 Tim)    
Titus    
Filemon    
Hebreeën    
Jakobus    
1 en 2 Petrus (1 Pe, 2 Pe) 1 Pe 3: 19  - 20  
1, 2, 3 Johannes (1 joh, 2 Joh, 3 Joh)    
Judas (Jud)    
Openbaring (Opb)    
     
Kerkgeschiedenis tot 394 (staatsgodsdienst)    
Gnostiek    
Vorming van de kanon    
Regel van het geloof    
Concilies,
God is eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest,
Christus is zowel God als mens.
   


 
terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus