Exodus

Auteur
De traditionele opvatting dat Mozes de auteur is van de eerste vijf boeken in de bijbel, wordt door de meeste onderzoekers niet meer aangehangen. Over het algemeen houdt men het erop, dat het boek Exodus een resultaat is van een eeuwenlang proces waarbij oude mondelinge en schriftelijke bronnen zijn bewerkt en samengevoegd tot wat we nu hebben. Voor de uitleg die we hier nastreven maakt dat allemaal niet veel uit. We willen de teksten zoals we die nu voor ons hebben begrijpen. We zijn er niet op uit de geschiedenis van Israëls godsdienst en bijbehorende teksten te reconstrueren. We hebben geen historische, maar theologische belangstelling.

Voor meer informatie: > DocumentenHypothese

Naam
In het Hebreeuws heet dit boek 'sjemot' oftewel 'namen'. De titel is ontleend aan de begin woorden ' we-ellèh sjemot'.
In de kerk staat het bekend als Exodus, dat is Grieks voor 'uittocht'. De kerk nam deze naam over van de Septuaginta, een Griekse vertaling van het OT uit de laatste eeuwen voor Christus.

Inhoud
Met die naam is de inhoud maar ten dele gedekt. Hij past op de eerste helft van het boek dat het optreden van Mozes beschrijft, uitlopend op de uittocht uit Egypte. Maar vanaf het midden is het volk niet meer onderweg. Dan is het voortdurend bij de Sinaï waar het via Mozes allerlei wetten van God krijgt.

Opbouw
De eerste 15 hoofdstukken betreffen de situatie van het volk in Egypte, de dwangarbeid, de geboorte van Mozes, zijn vlucht en terugkeer, de tien plagen, de instelling van het Pascha, het vertrek uit Egypte (12: 31-42), de doortocht door de Schelfzee, de ondergang van de Egyptische legers, het lied van Mozes.

Vanaf 15: 22 gaat het over de belevenissen van het volk onderweg naar de Sinaï waar God (vanaf Ex 19) aan Mozes verschijnt en hem zijn wetten geeft. Daarvan zijn de tien geboden (Ex 20) de meest bekende, maar daarna volgen nog 20 hoofdstukken met veel meer voorschriften. Een hoogtepunt is Ex 24 dat vertelt hoe God zijn verbond sluit met het volk Israel.

terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus